Background Image

2018. 05. 13.

4.Móz.20,6-13

            Mózes és Áron pedig elment a gyülekezet elöl a kijelentés sátrának bejáratához, és arcra borultak. Ekkor megjelent nekik az Úr dicsősége. És az Úr így beszélt Mózeshez: Vedd a botodat, és gyűjtsd össze a közösséget, Áronnal együtt, és szemük láttára parancsoljátok meg a sziklának, hogy adjon vizet. Fakassz nekik vizet a sziklából, és adj inni a közösségnek és állataiknak. Mózes tehát elvette a botját az Úr színe elöl a kapott parancs szerint. Azután összegyűjtötte Mózes és Áron a gyülekezetet a szikla elé, és ezt mondta nekik: Hallgassatok ide, ti lázadók! Fakasszunk-e vizet nektek ebből a sziklából? Azzal fölemelte Mózes a kezét, és kétszer ráütött botjával a sziklára. Erre sok víz fakadt, és ivott a közösség meg az állatok. Akkor ezt mondta az Úr Mózesnek és Áronnak: Mivel nem hittetek bennem, és nem tartottatok szentnek Izrael fiai előtt, nem vezethetitek be ezt a gyülekezetet arra a földre, amelyet nekik adok. Ezek Meribá vizei, ahol perbe szálltak Izrael fiai az Úrral, de ő megmutatta nekik, hogy ő szent.

2018. 05. 06.

4.Móz.6,22-27

            Azután így beszél az ÚR Mózeshez: Mondd meg Áronnak és fiainak: Így áldjátok meg Izrael fiait, ezt mondjátok nekik: Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged! Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad! Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet! Így szóljanak nevemben Izrael fiaihoz, és én megáldom őket.

2018.04.15.

Jer.3,15-17

            Adok majd nektek szívem szerint való pásztorokat, akik hozzáértéssel és okosan legeltetnek benneteket. És majd megsokasodtok és elszaporodtok az országban. Abban az időben - így szól az ÚR - nem beszélnek többé az ÚR szövetségládájáról. Senkinek sem jut eszébe, nem is emlegetik, nem keresik, és nem készítik el újból. Abban az időben Jeruzsálemet nevezik az ÚR trónjának; minden nemzet Jeruzsálemben gyűl össze, hogy tisztelje az ÚR nevét, és nem élnek többé gonosz szívük konoksága szerint.

2018.03.25.

Jel.1,4-6

            János, az Ázsiában levő hét gyülekezetnek: Kegyelem néktek és békesség attól, aki van, és aki volt, és aki eljövendő, és a hét lélektől, akik trónusa előtt vannak; és Jézus Krisztustól, a hű tanútól, aki elsőszülött a halottak közül, és a föld királyainak fejedelme; aki szeret minket, és vére által megszabadított bűneinktől, aki országa népévé tett minket, papokká az Isten, az ő Atyja előtt: övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen.

2018.03.18.

1.Móz.14,18-20

            Melkisédek, Sálem királya kenyeret és bort vitt ki eléje. Ő a felséges Isten papja volt, megáldotta őt és ezt mondta: Áldott vagy Ábram a Fenséges Isten előtt, aki a mennyet és a földet alkotta! És áldott a Fenséges Isten, mert kezedbe adta ellenségeidet! Abrám pedig tizedet adott neki mindenből.